Keytrade Bank: Visa Gold | De-Voordeligste-Kredietkaart.be
Keytrade

Keytrade Bank Visa Gold

Keytrade Visa Gold

Kost: 50 €
Limiet: vanaf 3.000 tot 5.000 €

 • Gratis het eerste jaar en zolang u ze 12 keer/jaar gebruikt
 • Afhalingen aan geldautomaten in de eurozone zijn gratis
 • Visa Gold heeft een Goldverzekeringspakket
 • Gekkoppeld aan Keypack het 100% gratis zichtrekening
 • Minimum 1.000€ op de rekening om de kaart te bekomen
Keytrade App Mobile

Mobiele App

Raadpleeg uw nog niet gefactureerde aankopen op uw smartphone.

Eigenschappen

Met de Visa Gold geniet u van een volledig verzkeringspakket. Zo verlopen uw aankopen, uw reizen en uw afhalingen in alle veiligheid.

 • Reisongeval
 • Reisbijstand
 • Reisannulering en- onderbreking
 • Reisongemakken Vertraagd/geannuleerd vertrek en laattijdige levering bagage
 • Aankoop Verzekering
 • Uitbreiding waarborg
 • Diefsal van contant geld na afhaling

Een staat van de uitgaven met de kaart wordt maandelijks aan de rekeninghouder bezorgd. Die uitgaven zijn per kaart beperkt tot een maandelijks maximumbedrag (5.000 €), bruikbaar tussen de begindatum en afsluitingsdatum van een uitgavenstaat.

Na de debetering van het debetsaldo van de rekening en voor zover de rekening voldoende aangezuiverd is voor de betaling van het debetsaldo, wordt de maandelijkse gebruikslimiet onmiddelijk en integraal opnieuw beschikbaar.

Goed om weten: in geval van goedkeuring van de aanvraag en zodra er 1.000 € cash op de rekeningen staat, wordt de kaart door de Vennootschap voor de rekening van de bank opgestuurd naar het domiciilie van de kaarthouder.

Kosten

 • Gekoppeld met KeyPack het 100% gratis zichtrekening
 • Maandelijkse gebruikslimiet: 5.000 €
 • Verzet in geval van verloren, gestolen: gratis
 • Geblokkerde kaart (Card Stop) = Gratis
 • Nieuwe PIN-code = Gratis
 • Blokkering kredietkaart = 14 €

Aankoop Verzekering

Welk soort verzekering is dit?

Dit is een verzekeringspolis waarbij de verzekeraar de verzekerde zal vergoeden binnen de gestelde voorwaarden voor goederen aangekocht met de kaart die worden gestolen of beschadigd geraken.

Wat is verzekerd?

Indien de verzekerde een nieuw en gewaarborgd goed heeft gekocht met zijn kredietkaart, zal de verzekeraar het volgende vergoeden:

 • de aankoopprijs van het gestolen goed, of
 • in geval van incendetele schade aan het goed, de herstellingskosten van het beschadigde goed met inbegrip van de transportkosten voor de herstelling, of
 • de aankooprijs van het goed indien het niet herstelbaar is of indien de herstellingskosten hoger liggen dan de aankoopprijs.

In geval van diefstal van het goed geldt de waarborg enkel indien het diefstal onder verzwarende omstandigheden betreft.

Verzekerde goederen

Elk roerend goed, nieuw gekocht door de verzekerde en volledig betaald met de kredietkaart tijdens de duur van de waarborg. Indien het verzekerde goed deel uitmaakt van een geheel en als gevolg van het schadegeval individueel onbruikbaar of onvervangbaar blijkt, is de waarbrog van toepassing op het geheel.

Volgende goederen en schadegevallen zijn uitgesloten van huidige waarborg:

 • levende dieren;
 • bederfelijke goederen, voedingsproducten;
 • dranken;
 • planten;
 • gemotoriseerde voertuigen en hun accessoires of onderdelen;
 • juwelen of waardevollen voorwerpen zoals: kunstwerken, goudwerk, zilverwerk met een waarde van minstens 150 €;
 • digitale data die online gevisualiseerd of gedownload moeten worden (met name mp3-bestanden, foto's, software...);
 • gelevrede diensten, met inbegrip van online geleverde diensten;
 • goederen voor professioneel gebruik;
 • goederen voor commercieel gebruik;
 • goederen gekocht op een veilingsite;
 • transporttickets.

Bedrag van de schadevergoeding per schadegeval en per verzekeringsjaar

Maximum € 1.500 per verzekerde en per schadegeval en per opeenvolgende periode van 12 maanden na het eerste schadegeval. Zal beschouwd worden als één en hetzelfde schadegeval diefstal onder verzwarende omstandigheden van of incidentele schade aan een geheel van verzekerde goederen.

Tussenkomstplafond: de minimale aankoopwaarde per verzekerd goed bedraagt €50 inclusief btw. De schadevergoeding is beperkt tot 1.500 € per artikel en verzekeringsjaar.

Waar bent u gedekt?

Wereldwijd

Safe online

Welk soort verzekering is dit?

Dit is een verzekeringspolis waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt de verzekerde te vergoeden in geval van problemen met de levering van via internet aangekochte goederen.

Wat is verzekerd?

Gewaarborgde perstaties: AXA Assistance zal de verzekerde vergoeden indien er geen enkele bevredigende oplossing gevonden werd tussen de verkoper en AXA Assistance of de verzekerde ten minsten 90 dagen na de betaling door de verzekerde en op voorwaarde dat het goed 100% betaald werd met de kaart Keytrade Bank Visa Classic.

Verzekerde goederen elk materieel roerend goed voor privégebruik, nieuw gekocht door de verzekerde via internet, op voorwaarde dat dit per post werd verzonden, gevold door een levering of geleverd door een privétransportfirma, met een eenheidsprijs van 50 tot 750 € incl. btw en dat niet is uitgesloten van deze waarborg.

De vergoeding is beperkt tot 750 € per artikel en per verzekeringsjaar.

Wanneer de beschadigde verzekerde aankopen deel uitmaken van een geheel en blijkt dat de delen van het geheel afzonderlijk onbruikbaar of onvervangbaar zijn als gevolg van het schadegeval, zal er een tussenkomst zijn ter hoogte van de prijs van het geheel.

In geval van problemen met de levering van een internetaankoop verricht door de verzekerde, kan deze een beroep doen op tussenkomst in alle veiligheid indien aan alle volgende voorwaarden is vodaan:

 • het verzekerde goed moet integraal betaald zijn met een kaart Keytrade Bank Visa Classic.
 • de betalingsverrichting van de aankoop moet op het rekeninguittreksel van de kaart vermed staan.

In geval van niet-conforme levering van de verzekerde aankoop of indien de verzekerde aankoop niet geleverd werd:

 • Indien de verkoper de retour van het artikel aanvaardt en een vervangingsartikel opstuurt of de verzekerde vergoedt, dekt de verzekering de kosten voor het terugsturen van het artikel aan de verkoper, indien deze de kosten niet ten laste neemt;
 • Indien de verkoper de retour van het artikel aanvaardt, maar geen vervangingsartikel opstuurt en de verzekerde niet binnen de 90 dagen volgend op de retour van het niet-conforme artikel terugbetaalt, dekt de verzekering de kosten voor het terugsturen van het artikel aan de verkoper en/of de terugbetaling van de warde van de aankoop van het verzekrde goed;
 • Indien de verkoper de retour van het artikel niet aanvaardt, dekt de verzekering de kosten voor het terugsturen van het verzekerde goed naar AXA Assistance en betaalt de aankoopprijs van het gewaarborgde goed terug.

Waar bent u gedekt?

Enkel aankopen verricht op een site van een handelaar gedomicilieerd in een land van de Europese Unie, in het Verenigd Koninkrijk of in de Verenigde Staten zijn gedekt.

Het gewaarborgde goed moet geleverd worden in het land waar de kaart Keytrade Bank Visa Gold werd uitgegeven.

Uitbreiding waarborg

Bij de aankoop met uw Visa Gold van een elektronisch of huishoudelijk toestel (tv, diepvriezer, vaatwasser...) met een waarde van 150 € tot 5.000 € wordt de waarborg verlengd met 2 jaar, bovenop de wettelijk waarborg.

Welk soort, verzekering is dit ? Dit is een verzekeringspolis waarmee de verzekerde de garantie op elektrische en elektronische huishoudtoestellen en audiovisuele toestellen kan verlengen voor een periode van 2 jaar na de periode van de wettelijke garantie.

Wat is verzekerd?

Gewaarborgde perstaties: Voor verzekerde goederen met een aankoopwaarde tussen 150 en 5.000 €.

Telediagnostiek

 • 1e diagnose vanop afstand.
 • 1e begeleiding om probleem op te lossen.

Storingsverhelping en herstellingen

 • Binnen de 24u na het ontvangen van de nodige bewijsstukken.
 • Afspraak met hersteller en herstelling zelf binnen de 5 werkdagen.
 • Indien de erkende hersteller het verzekerde persoon thuis, organiseert de verzekeraar het transport en betaalt hij de transportkosten.
 • De verzekeraar betaalt de kosten voor de tussenkomst van de erkende hersteller en de herstellingskost.
 • Indien de storing ertoe leidt dat een wasmachine, koelkast of diepvriezer langer dan 7 werkdagen buiten gebruik is, zal de erkende hersteller, op verzoek van de verzekerde persoon, binnen de 24 uur een leentoestel met hetzelfde gebruik leveren en installeren.

Vervanging van een onherstelbaar toestel

 • Toestel met dezelfde technische eigenschappen. Het hoeft echter niet hetzelfde model of hetzelfde merk te zijn.
 • Dit nieuwe toesel wordt bij de verzekerde persoon thuis geleverd - voor rekening van de verzekeraar - binnen een termijn van maximum vijf dagen.
 • Indien de erkende hersteller het verzekerde persoon thuis, organiseert de verzekeraar het transport en betaalt hij de transportkosten.
 • De verzekeraar betaalt de kosten voor de tussenkomst van de erkende hersteller en de herstellingskost.
 • Indien de storing ertoe leidt dat een wasmachine, koelkast of diepvriezer langer dan 7 werkdagen buiten gebruik is, zal de erkende hersteller, op verzoek van de verzekerde persoon, binnen de 24 uur een leentoestel met hetzelfde gebruik leveren en installeren.

Waar bent u gedekt ?

Voor aankopen verricht bij een handelaar gedomicilieerd in België, en tevens op online aankopen.

Diefstal van contant geld na afhaling

Uw contant geld is verzekerd tegen diefstal wanneer die diefstal gebeurt binnen de 4 uur na de afhaling met de Visa Gold aan de geldautomaat.

Welk soort, verzekering is dit ? Dit is een verzekeringspolis waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt de gelden terug te betalen die gestolen worden na afhaling.

Wat is verzekerd?

Gewaarborgde perstaties:

De verzekeraar betaalt het contant geld terug dat is afgehaald door de verzekerde met zijn kaart Keytrade Bank Visa Gold aan een geldautomaat voor cash geld wanneer het contant geld wordt gestolen van de verzekerde binnen de 4 uur volgend op de afhaling en als gevolg van een diefstal onder verzwarende omstandigheden.

Maximum 1.000 € per verzekerde en per schadegeval en per opeenvolgende periodes van 12 maanden na het eerste schadegeval.

Waar bent u gedekt ?

Wereldwijd.

Reisongeval

U reist met het openbaar vervoer en hebt dit integraal met uw Visa Gold betaald ?

Welk soort, verzekering is dit ? Dit is een verzekeringspolis waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt de verzekerde te vergoeden ingeval van een (dodelijk) ongeval tijdens een verplaatsing van het land waar hij gewoonlijk verblijft of tijdens zijn verblijf in het buitenland met bepaalde transportmiddelen.

Wat is verzekerd?

De verzekerden zijn gedekt in geval van volledige blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden als gevolg van een ongeval opgetreden tijdens het gebruik van vliegtuig, trein, boot of bus wanneer zij zich verplaatsen va het land waar hij gewoonlijk verblijft of tijdens zijn verblijf in het buitenland.

Indien de verzekede overlijdt, zal het bedrag vermeld in de uitkeringstabel overgeschreven worden ann de begunstigden, binnen een termijn van 90 dagen volgend op het gedekte ongeval.

Maximaal bedrag van de interventie:

 • Overlijden als gevolg van een ongeval: 100.000 €
 • Volledige blijvende arbeidsongeschiktheid als gevold van een ongeval: 100.000 €

Waar bent u gedekt?

Wereldwijd

Reisbijstand

Welk soort, verzekering is dit ? Dit is een verzekeringspolis waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt de verzekerde bijstand te verlenen en te vergoeden bij bepaalde problemen die zich voordoen tijdens zijn verblijf in het buitenland.

Wat is verzekerd ? Gewaarborgde perstaties:

Bijstand aan personen in het buitenland

 • Medische bijstand: arts ter plaatse om de te nemen maatregelen te evalueren
 • Repatriëring of transport van de zieke of gewonde verzekerde: naar ziekenhuis of verblijfplaats incl. bagage met luchtambulance, vliegtuig, helikopter, trein eerste klasse, ambulance
 • Repatriëring of transport van andere verzederden: naar huis of voortzetting van de reis
 • Bezoek in geval van ziekenhuisopname bij opnmae van +5 dage organisatie van verplaatsing (heen en terug) met trein of lijn/vlucht van een familielid. Indien kind -18 is opgenomen (ongeacht hoe lang) mogen ouders zich op dezelfde manier naar het ziekenhuis begeven.
 • Terugkeer en begeleiding van kinderen -18 jaar: hostess of aangeduide persoon brengt kinderen terug naar verbijfplaats.
 • Dringende vervroegde terugkeer: organisatie van heen-en terugreis wanneer verzekerde zijn verblijf in het buitenland moet onderbreken als gevolg van. Ziekenhuisopname in België van +5 dagen of overlijden van familielid. Overlijdeb van een onvervangbare vennoot
 • Overlijden van een verzekerde tijdens een verplaatsing in het buitenland: transport van stoffelijk overschot van plaats van overlijden naar plaats van begrafenis of crematie in België.

Waar bent u gedekt ?

Wereldwijd, met uitzondering van landen in oorlog

Reisannulering en-onderbreking

Een reis betaald met uw Visa Gold wordt voorzien van een reisannulatie- en -onderbrekingsverzekering. Welk soort, verzekering is dit ? Dit is een verzekeringspolis waarbij de verzekeraar de verzekerde zal vergoeden wanneer een reis dient te worden geannuleerd of onderbroken wegens bepaalde opgesomde redenen.

Wat is verzekerd ?

De waarborg dekt de niet-recupereerbare kosten veroorzaakt door de wijziging, annulering of onderbreking van een gewaarborgde reis op voorwaarde dat de reis voor minstens 75% met de kaart Keytrade Bank Visa Gold werd betaald.

Waar bent u gedekt ?

Wereldwijd

Beheer van uw betalingen

De maandelijkse betalingen met uw Visa-kaart zijn online beschikbaar in pdf-formaat. Om ze te bekijken, te bewaren of af te printen, gaat u naar de gewone site via uw pc (geen tablet of smartphone) in het menu "Bank". Vervolgens klikt u op "Rekeninguittreksels" en selecteert u uw Visa-rekening. U vindt er de laatste verrichtingen van uw Visa-kaart, evenals een historiek van de verrichtingen van de laatste 24 maanden.

Verzekeringen verbonden aan de Keytrade Visa Gold

Verzekering "reisannulering en reisonderbreking"

U beschikt over een "Reisannulatie en -onderbrekingsverzekering" indien uw reis voor minimaal 75% betaald is met uw Keytrade Bank Visa Gold kaart. U bent dan verzekerd in geval van ziekte of ongeval van de kaarthouder, zijn partner of kinderen jonger dan 25 en dit voor een bedrag van maximum 5.000 €.

Verlengde garantieverzekering

U een apparaat uit de bijgevoegde lijst zoals bv. een TV toestel, diepvriezer of wasmachine koopt en betaalt met uw Keytrade Bank Visa Gold kaart, dan wordt er bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar, 2 jaar extra garantie toegevoegd. De Keytrade service houden een telediagnose, depannage en herstelling in en zelfs vervanging van een onherstelbaar apparaat binnen de extra termijn van 2 jaar.

Verzekering "Safe Online"

Seze verzekering dekt uw internetaankopen betaald met uw Keytrade Bank Visa Gold kaart, met een minimumbedrag van 75 € (en met een maximum van 500 €) tegen niet-conforme levering of niet-levering van de internetaankoop.

Reisbijstandsverzekering

Reisbijstandverzekering voor de houder van een Keytrade Bank Visa Gold kaart en zijn/haar partner indien gedomicilieerd op hetzelfde adres, meereizende kinderen (tot 25 jaar) van zowel de verzekeringnemer als diens partner, al dan niet gedomicilieerd bij de verzekeringnemer. Voorziet een tussenkomst in geval van ziekte, verwonding en overlijden evenals een juridische bijstand in het buitenland.

"Spaar & Pluk"

Neem deel aan het "Spaar&Pluk" programma en ontvang geschenkcheques van 5 € die u kan gebruiken bij honderden merken, restaurants, hotels, pretparken, enz. Het volstaat u in te schrijven voor het "Spaar&Pluk" programma. Voor elke betaling of geldafhaling van meer dan 25 € met uw Visa-kaart, ontvangt u 1 punt. En 5 punten leveren een geschenkcheque van 5 €. De cheques worden alle twee maander per post verzonden (februari - april - juni - augustus - oktober - december). Opgelet: deze aankoopcheques worden enkel verzonden naar adressen in België.

Card Stop

Kaart verloren, gestolen of ingeslikt?

Bel CARD STOP om misbruik te voorkomen op het nummer + 078 170 170 bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24.

Card Stop is de centrale dienst waarbij je betaalkaarten en andere betaalproducten zoals maltijdcheques en mobiele betaalapplicaties kan laten blokkeren.

Opgepast geld lenen kost ook geld!